Rozlicz podatek

Zwrot podatku z zagranicy – fachowe doradztwo

Zasiłek na rodzinę dla zatrudnionych w Niemczech

Zasiłek na rodzinę dla zatrudnionych w Niemczech

Zasiłek rodzinny Kindergeld przysługuje Polakom i obcokrajowcom (oraz obywatelom niemieckim) zatrudnionym leganie w Niemczech, posiadającym dzieci i nie pobierającym (z pewnymi wyjątkami) zasiłków na dzieci w innym kraju. Warunkiem przyznania dostępnej pomocy jest pozostawanie dzieci pod opieką osoby wnioskującej o zasiłek, bez względu na to czy rodzic pozostaje w związku z drugim rodzicem, czy też zajmuje się wychowaniem dziecka samodzielnie. Wysokość zasiłków Kindergeld ustalana jest na podstawie liczby dzieci, których dotyczy wniosek i jest niezależna od dochodów osiąganych w Niemczech lub za granicą. Jakie warunki należy spełnić i gdzie starać się o zasiłek na rodzinę dla zatrudnionych w Niemczech? 

Kto może otrzymać zasiłek Kindergeld?

Zasiłek rodzinny Kindergeld przyznawany jest w Niemczech każdej rodzinie lub samotnemu rodzicowi wychowującemu dziecko do lat 18. Według obowiązujących przepisów, o zasiłek mogą starać się rodzice pracujący legalnie w Niemczech, zarówno jeśli pozostają w związku małżeńskim z drugim rodzicem dziecka (wówczas zasiłek otrzymuje matka) lub jeśli wychowują dziecko samodzielnie będąc po rozwodzie lub w separacji z drugim rodzicem. 

Zasiłek Kindergeld jest dostępny dla rodziców dzieci do 18 roku życia, ale prawo niemieckie przewiduje wyjątki od tego zapisu w szczególnych okolicznościach. Rodzic może starać się o zasiłek rodzinny dla dziecka do 25 roku życia, jeśli podopieczny kontynuuje naukę w szkole średniej, wyższej lub zawodowej, a także do 21 roku życia, jeśli dziecko po ukończeniu szkoły podjęło pracę lub jej poszukuje i w okresie tym nie przepracowuje więcej niż 20 godzin tygodniowo lub zarabia poniżej 450 euro.

Dodatkowy wyjątek stanowią dzieci niepełnosprawne, dla których obowiązują odrębne warunki przyznawania zasiłków i których rodzice, przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, mogą korzystać z Kindergeld bez względu na wiek dziecka. 

Na jakich warunkach wypłaca się Kindergeld w Niemczech? 

Kindergeld jest dla wielu Polaków pracujących w Niemczech wartościowym dodatkiem do podstawowego dochodu, a dzięki temu, że nie jest ograniczony wysokością dochodów rodzica, jest pobierany przez wiele rodzin pracujących na co dzień w Niemczech. Należy pamiętać jednak, że jednym z warunków otrzymania Kindergeld jest nie pobieranie zasiłku rodzinnego za granicą, w tym także w Polsce. Prawo niemieckie dopuszcza wyjątek w postaci wyrównania różnicy zasiłku rodzinnego i przyznania tzw. częściowego zasiłku Teilkindergeld dla obywateli krajów Unii Europejskiej, ale ostatecznie kwota zasiłku otrzymanego w Niemczech i Polsce łącznie nie przekroczy podstawowej kwoty Kindergeld wypłacanej na pojedyncze dziecko. 

zasiłek na dziecko w niemczech

W zakresie wysokości świadczenia, Kindergeld jest uzależnione od liczby dzieci będących pod opieką rodzica starającego się o przyznanie zasiłku i wynosi kolejno po 184 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, 190 euro miesięcznie na dziecko trzecie, a na czwarte i każde kolejne – 215 euro miesięcznie. Trzeba przy tym dodać, że nie ma możliwości by obydwoje rodzice starali się odrębnie o zasiłek na dziecko – jeśli wychowują je jako rodzina, zasiłek otrzymuje jeden z rodziców, a jeśli osobno, tylko ten rodzic, u którego aktualnie mieszka i wychowuje się podopieczny. 

Jak przyznawany jest Kindergeld – obowiązkowe dokumenty i terminy składania wniosku

Jednym z najłatwiejszych sposobów na prawidłowe złożenie wniosku i pewność, że zostanie on rozpatrzony bez dodatkowych próśb o uzupełnienie dokumentacji jest skorzystanie z pomocy doświadczonych firm zajmujących się rozliczaniem podatków z zagranicy i pomocą dla rodaków pracujących m.in. w Niemczech. Dzięki wsparciu ich specjalistów otrzymasz pełną listę niezbędnych do dostarczenia dokumentów oraz wszystkie wskazówki potrzebne do wypełnienia samego wniosku o Kindergeld. Co powinno się w nim znaleźć? 

Obowiązkowe dokumenty obejmują, poza wypełnionym dokładnie wnioskiem, akt małżeństwa rodziców (jeśli pozostają w związku) lub decyzję o rozwodzie/separacji, jeśli o zasiłek stara się samotny rodzic. Dodatkowo niezbędny będzie akt urodzenia dziecka i zaświadczenie o wspólnym meldunku z dzieckiem, potwierdzające że przebywa on pod opieką rodzica, zamieszkuje z nim i tym samym podlega prawu do Kindergeld. Dla weryfikacji danych osobowych, do wniosku załącza się kopię dowodu osobistego lub paszportu rodzica. Jeśli dziecko ma więcej, niż 18 lat, a zasiłek ma być przyznany dla dziecka uczącego się, niezbędne będzie przedstawienie zaświadczenia ze szkoły o dalszej edukacji i planowanym terminie jej zakończenia

Powrót do góry